Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα:: «Εφαρμογή για το έτος 2022 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας» (ΦΕΚ B’3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

Δείτε την εγκύκλιο 357/2022 εδώ

Δείτε την απόφαση υπ’ αριθ. 39278/1823/25.7.2018 εδώ  

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin