Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ Πελοποννήσου σε επιτροπές διαγωνισμών έργων. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 1.2.2022)

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 παρ. 8β του Ν. 4782/2021, καταρτίζει Κατάλογο Μελών του από τον οποίο κληρώνονται οι Εκπρόσωποί του σε επιτροπές διαγωνισμών έργων.
Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον Κατάλογο, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ και να την υποβάλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο tee_trip@tee.gr έως την 1.2.2022.
Διευκρινίζεται ότι όσοι μετέχουν ήδη στον Κατάλογο Εκπροσώπων του ΤΕΕ Πελοποννήσου για το έτος 2021, δεν απαιτείται να υποβάλουν νέα αίτηση.
Επισήμανση : Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3213/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο Πρόεδρος και τα Μέλη των Επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών, μελετών και παροχής υπηρεσιών που υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ, καθώς και ο Πρόεδρος και τα Μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων έργων των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, πρέπει να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Δείτε την αίτηση εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin