ΥΠΕΝ: Έγγραφο ΔΑΟΚΑ/Γ΄ με αρ. πρωτ. 37506/31.10.2016 «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ – 2016)»

Το ΥΠΕΝ, δια της Γενικής Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ρένας Κλαμπατσέα, ενημερώνει τις διευθύνσεις ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας (και μέσω αυτών όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης), για την έναρξη ισχύος, στις 2 Δεκεμβρίου 2016, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).
Σύμφωνα με το έγγραφο υπαριθμόν 37506/31-10-2016 της ΔΑΟΚΑ (Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων) του ΥΠΕΝ, που υπογράφει η ΓΓ, ενημερώνονται οι αποκεντρωμένες και τοπικές υπηρεσίες ότι με την υπαριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-5-2016 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 1561 Β’/2-6-2016) εγκρίθηκε ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016), ο οποίος έχει υποχρεωτική εφαρμογή τόσο στα Δημόσια όσο και στα ιδιωτικά έργα και ισχύει έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή από την 2α Δεκεμβρίου 2016.
Από την ανωτέρω γενική εφαρμογή, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφπο, εξαιρούνται οι παράγραφοι Β5.3.1.θ. και Β.5.10. στοιχείο 22, για τις οποίες δίδεται μεταβατική περίοδος δύο (2) ετών, ήτοι 2-6-2018, καθώς και η παράγραφος Β.5.3.1.κ, για την οποία δίδεται μεταβατική περίοδος τριών (3) ετών, ήτοι 2-6-2019.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin