Παράταση μέχρι 8 Φεβρουαρίου του 2017 για το νόμο 4178

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄3232/7.10.2016 η κοινή υπουργική απόφαση για την 4μηνη παράταση του Ν.4178, όπως αναμενόταν.
Η υπαριθμόν οικ. 47926 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή ΠΕΝ με τίτλο “Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του Νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄)» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει” προβλέπει ότι «η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν.4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8η-2-2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα δύο (42) μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013».
Ωστόσο, στην επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΝ (Δελτίο Τύπου 7.10.2016) αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η προθεσμία αυτή δύναται να λήξει νωρίτερα από το τετράμηνο, με την ισχύ του νέου “Νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος”, ο οποίος βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 10/10», χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις. Προφανώς η ανακοίνωση αφορά την περίπτωση ψήφισης και δημοσίευσης νέου νόμου χωρίς μεταβατικές διατάξεις εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας. Προς το παρόν ισχύουν οι διατάξεις και οι διαδικασίες του Ν.4178 και οι διευκρινίσεις που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ για τις δηλώσεις αυθαιρέτων.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin