ΥΠΕΝ: Υπουργική Απόφαση (αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 – ΦΕΚ Β΄ 2471/10.8.2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει»

Κωδικοποίηση και τροποποίηση της κατάταξης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων

Αναρτήθηκε το ΦΕΚ με τη νέα κωδικοποίηση και τροποποίηση της κατάταξης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων. Πρόκειται για το ΦΕΚ Β΄/2471/10.8.2016, το οποίο περιέχει την οικ. 37674/ΔΙΠΑ Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε στις 27.7.2016 ο Υπουργός ΠΕΝ. Η απόφαση τροποποιεί και κωδικοποιεί την προηγούμενη υπουργική απόφαση 1958/2012 με τίτλο «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/2011)» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι την έκδοση της καινούργιας, κατά εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, των έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες κατατάσσονται στις κατηγορίες (Α) και (Β) αναλόγως των επιπτώσεων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Ν. 4014/2011. Τα έργα και οι δραστηριότητες που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος Ι του Ν. 4014/2011 κατατάσσονται σε δώδεκα (12) ομάδες κοινές για τις κατηγορίες (Α) και (Β) του άρθρου 1 παράγραφος 1 του Ν. 4014/2011. Οι ομάδες αυτές παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙ της απόφασης που μπορείτε να βρείτε στο ΦΕΚ. Τα έργα και οι δραστηριότητες κατατάσσονται στην πρώτη (Α) κατηγορία, που υποδιαιρείται στις υποκατηγορίες (Α1) και (Α2), και στη δεύτερη (Β) κατηγορία σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 1 παράγραφος 1 του Ν. 4014/2011. Τα έργα και οι δραστηριότητες αυτά αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙ του άρθρου 4 της απόφασης ανάλογα με την ομάδα στην οποία υπάγεται καθένα από αυτά. Τα έργα και δραστηριότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, απαλλάσσονται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και λήψης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin