Παράταση έως 10.9.2021 των αιτήσεων για επιδότηση πάγιων δαπανών. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ/880/31.8.2021 – ΦΕΚ Β΄4021/31.8.2021)


Μέχρι και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 παρατείνεται η προθεσμία για την κατάθεση της τελικής αίτησης των επιλέξιμων επιχειρήσεων για ενίσχυση από το μέτρο της κάλυψης πάγιων δαπανών, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ/880/31.8.2021 (ΦΕΚ Β΄4021/31.8.2021) η οποία αντικαθιστά την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 808/23.7.2021.

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ/880/31.8.2021 “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/ 23.07.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’3354)” (ΦΕΚ Β΄4021/31.8.2021) εδώ