Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ. – άρθρο 72 του Ν.4495/2017). (Απόφαση Αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72508/1890/29.7.2021 του ΥΠΕΝ – ΦΕΚ Β΄3544/3.8.2021)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72508/1890/29.7.2021 του ΥΠΕΝ (ΦΕΚ Β΄3544/3.8.2021) εδώ