Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ – Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588/2.8.2021 του ΥΠΕΝ – ΦΕΚ Β΄3527/2.8.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588/2.8.2021 του ΥΠΕΝ (ΦΕΚ Β΄3527/2.8.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin