Διευκρινίσεις ως προς επιμέρους διατάξεις του Ν.4782/2021 (A΄36). Τροποποίηση του Ν.4412/2016 και άλλες διατάξεις. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.2339/16.4.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε το Έγγραφο Αρ.πρωτ.2339/16.4.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin