Οι θέσεις και παρατηρήσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου επί του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τη βιομηχανία.

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, διαβουλεύτηκε μέσα από τα θεσμικά του Όργανα, το ειδικό πλαίσιο για την Βιομηχανία, αποστέλλοντάς το στις Ν.Ε. των Νομών Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, οι οποίες, με μέριμνα και ευθύνη τους, κάλεσαν τους συναδέλφους μας μέλη των αντίστοιχων μονίμων επιτροπών των Νομών, σε διαβούλευση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, απεστάλησαν στη Δ.Ε. προτάσεις, οι οποίες και έτυχαν της έγκρισης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου:

Η Βιομηχανία στην Ελλάδα, παρουσιάζει μακροπρόθεσμη στασιμότητα, χαμηλή προστιθέμενη αξία, με μικρή σχετικά συμβολή στο ΑΕΠ, εξάρτηση από παραδοσιακούς κλάδους, και μία εν γένει αδυναμία ή και μη αποδοχή, στην παραγωγή και εφαρμογή καινοτομιών και μεθόδων.

Δεν επενδύονται γενικά κεφάλαια προερχόμενα από το εξωτερικό, μάλιστα δε, κεφάλαια ελληνικά, «μεταναστεύουν» σε άλλες χώρες.

Παρά τις προσπάθειες των τελευταίων ετών, η αδειοδοτική διαδικασία παρουσιάζει ακόμη ακαμψία, και εντείνει την ανασφάλεια για επενδύσεις, δημιουργείται δε και ανασφάλεια ως προς το δίκαιο.

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο Ειδικό Πλαίσιο για την βιομηχανία πού διαβουλευτήκαμε, έχει πολλά θετικά στοιχεία, κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, και έτσι, Συνηγορούμε επ’ αυτού, ΘΕΤΙΚΑ κατ’ αρχήν.

Προτείνουμε όμως, τα παρακάτω:

Α) Επί του γενικού πλαισίου

•  Στην επόμενη φάση των ειδικών μελετών του άρθρου 12 του σχεδίου, πού θα καθορίσουν τις προδιαγραφές των ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ και λοιπών σχεδίων, ζητάμε να μετέχουμε άμεσα.

•  Η παράγραφος 3 του άρθρου 10, πού αφορά την μετεγκατάσταση και το χρονικό όριο γι’ αυτήν, να έχει ως όρο, όχι την ύπαρξη οργανωμένου υποδοχέα στον Δήμο πού ανήκει η επιχείρηση ή σε όμορο αυτού, αλλά ο όρος να αναφέρεται σε επίπεδο Νομού, ή σε όμορο Νομό, πλησίον όμως του Δήμου στον οποίο αυτή ανήκει. Με τον τρόπο αυτό, πιστεύουμε ότι θα τηρηθεί το όριο της 12ετίας πού προϋποτίθεται.

•  Να επισπευθούν οι μελέτες καθορισμού των προδιαγραφών για ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ καθώς και ΖΟΕ κλπ., με χρονικό ορίζοντα το τέλος του παρόντος έτους έτσι ώστε, τα υπό εξέλιξη ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ, να εκπονούνται απρόσκοπτα, εφαρμοζομένου του νέου πλαισίου.

•  Εν τέλει, η όποια θεσμοθέτηση των οργανωμένων υποδοχέων προκύψει, αυτή να καθοριστεί από τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού, δηλαδή τα ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ, για κάθε Δήμο και Νομό. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα και το δικαίωμα στους ΟΤΑ, να αποφασίσουν οι ίδιοι γι’ αυτού του είδους τους χώρους, παράλληλα με πιθανή δραστηριοποίηση και ιδιωτών.

Β) Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ειδικότερα

•  Να καταγραφούν και οριοθετηθούν οι υπάρχοντες οργανωμένοι χώροι ΒΙ.ΠΕ., (Τρίπολη, Μελιγαλάς), να συνυπολογιστούν στον παρόντα σχεδιασμό, με εξυγίανση αυτών, και Πολεοδόμηση. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζονται μεγάλα αποθέματα γης θεσμοθετημένα, που θα αποκτήσουν υποδομές ικανές, να δεχθούν βιομηχανικές μονάδες. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο πρέπει άμεσα να ληφθεί υπόψη, η θέση της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης παρά τον κύριο οδικό άξονα της Πελοποννήσου, δηλ. τον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας.

•  Συμφωνούμε η τάση επέκτασης να προσδιοριστεί προς την Αργολίδα, η χωροθέτηση όμως του νέου οργανωμένου φορέα να γίνει προς το ΒΔ τμήμα του Νομού, πλησίον του παραπάνω οδικού άξονα, πέριξ της ευρύτερης ζώνης Λυρκείας – Στέρνας – Κουτσοποδίου. Με τον σχεδιασμό αυτό, και οι πέντε Νομοί απελευθερώνονται για τις υπόλοιπες δράσεις, π.χ. τουριστικές, πλησίον του θαλάσσιου και ορεινού τους χώρου.

Γ) Ειδικά για τους Νομούς

•  Εκτιμάμε ότι οι Νομοί Αρκαδίας, Αργολίδας και Κορινθίας μπορούν να αναπτύξουν μία σημαντική βιοτεχνική – βιομηχανική δραστηριότητα γύρω από το κρασί (παραγωγή και εμφιάλωση), βιώσιμη και δυναμικά αναπτυσσόμενη λόγω του επωνύμου του προϊόντος .

•  Επειδή ο ορεινός όγκος της Πελοποννήσου (π.χ. Αρκαδία) αναπτύσσει δυναμικά τα τυροκομικά προϊόντα, αποδίδοντας επώνυμα προϊόντα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, προτείνομε άμεση ενίσχυση των εξειδικευμένων αυτών προϊόντων.

•  Οι Νομοί Αργολίδας και Κορινθίας, έχουν ανεπτυγμένες κλαδικές δραστηριότητες, αυτές της μεταποίησης – συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, για διαφόρους λόγους κατά το παρελθόν πολλές σημαντικές μονάδες μετακόμισαν σε άλλους Νομούς, της Βόρειας Ελλάδας, και σήμερα, μπορούν να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης. Σημαντική είναι και η εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρων, μερικά δε εξ αυτών είναι επώνυμα, και υπάρχει σημαντική δυνατότητα εξαγωγών.

•  Ιδιαίτερη σημασία να δοθεί στους Υπόγειους Υδροφορείς των παράκτιων περιοχών των Νομών, ιδιαίτερα Αργολίδας-Λακωνίας και Κορινθίας, και να ενσωματωθούν στο ειδικό αυτό πλαίσιο και στις επί μέρους προδιαγραφές του, οι ήδη υπάρχουσες μελέτες για την προστασία των υπόγειων υδροφορέων, από δραστηριότητες μη συμβατές.

•  Τέλος πιστεύομε ότι πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ανάπτυξη βιομηχανιών και βιοτεχνιών καθώς και επιδότηση σε μη ρυπογόνες και μη καταστροφικές για το περιβάλλον δραστηριότητες σε όλους τους Νομούς της Πελοποννήσου.

Τρίπολη 31/07/2007

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου

Χαρίκλεια Τσιώλη
Πολ.Μηχ.Ε.Μ.Π.-M.Sc.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin