Τροποποίηση της αρ.50095/20.5.2020 ΥΑ «Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του α.ν. 4399/2016» (Β΄1937). (Απόφαση Αριθμ.30461/11.3.2021 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1016/16.3.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.30461/11.3.2021 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄1016/16.3.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin