Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄76). (Απόφαση Αριθμ.Α.1055/18.3.2021 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1070/19.3.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1055/18.3.2021 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄1070/19.3.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin