Πίνακας χρόνου έναρξης ισχύος των επιμέρους άρθρων του Ν.4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων…”. (Ανακοίνωση 12.3.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ)


Δείτε την Ανακοίνωση 12.3.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ