Τροποποίηση της αρ.οικ.23103/478/13.6.2020 ΚΥΑ «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β΄2274), όπως ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.10238/329/4.3.2021 – ΦΕΚ Β΄856/5.3.2021)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.οικ.10238/329/4.3.2021 (ΦΕΚ Β΄856/5.3.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin