Παράταση προθεσμίας μεταβατικών διατάξεων αμοιβών.


Με παρέμβαση του Τμήματος προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Ι. Αλαβάνο, ζητείται να δοθεί εύλογη παράταση προθεσμίας των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν τις αμοιβές, προκειμένου αφενός να διευκολυνθούν οι εμπλεκόμενοι και αφετέρου να εξομαλυνθεί η λειτουργία του συστήματος υπολογισμού τους.
Επακριβώς, στη σχετική επιστολή η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη αναφέρει:

Συνάδελφε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με τις ισχύουσες μεταβατικές διατάξεις που αποφάσισε η Δ.Ε του Τ.Ε.Ε, στις 13-02-07 για τις νέες αμοιβές, θα πρέπει να κατατεθούν στις πολεοδομίες μέχρι 20-04-07 οι αιτήσεις οικοδομικών αδειών για τις μελέτες των οποίων :

α) έχει κατατεθεί στην Ε.Τ.Ε η αμοιβή που απαιτείται κατά νόμο για την ελάχιστη πληρότητα.

β) έχει συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη με σαφή περιγραφή της εκπονούμενης μελέτης.

Όμως η πλειοψηφία των συναδέλφων αδυνατεί να ανταπεξέλθει άμεσα στις υποχρεώσεις αυτές και το Τμήμα μας γίνεται καθημερινά δέκτης ευλόγων παραπόνων από μεγάλο αριθμό συναδέλφων μηχανικών.

Επίσης ακόμη υπάρχει μια αναταραχή σε σχέση με τις νέες αμοιβές , με το πρόγραμμα υπολογισμού , με περιπτώσεις που δεν τις αντιμετωπίζει το νέο πρόγραμμα, καθυστέρησε η υποβολή αρχείων ΧΜ L κλπ.

Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω, πιστεύομε ότι είναι αναγκαίο να δοθεί εύλογη παράταση προθεσμίας των μεταβατικών διατάξεων για τις αμοιβές, που θα διευκολύνει όλους τους εμπλεκόμενους, (Μηχανικούς, Πολίτες, ενδιάμεσες Δημόσιες Υπηρεσίες, Πολεοδομίες κ.λ.π.) και ουσιαστικά θα βοηθήσει στην εξομάλυνση και μελλοντικά σωστή λειτουργία του συστήματος υπολογισμού αμοιβών και έκδοσης αδειών.