Χρόνος παραγραφής μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013) του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή αναλογικών τελών χαρτοσήμου και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, όπου προβλέπεται. (Εγκύκλιος Ε.2049/26.2.2021 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2049/26.2.2021 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin