Επικουρική ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών Μηχανικών. Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.). (Εγκύκλιος-8 Αριθμ.Πρωτ.34266/28.1.2021 του e-ΕΦΚΑ)


Δείτε την Εγκύκλιο-8 Αριθμ.Πρωτ.34266/28.1.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ