Δημοσίευση Ν.4764/2020 (A΄256): α) Θέματα ΜΗ.Τ.Ε./ Παράταση έναρξης ισχύος διατάξεων του π.δ/τος 71/2019 έως 1.9.2021 β) Τροποποίηση άρθρου 379 Ν.4412/2016/ Παράταση ισχύος υποχρεωτικών δημοσιεύσεων περιλήψεων διακηρύξεων στον τοπικό και περιφερειακό τύπο έως 31.12.2021. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.282/12.1.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε το Έγγραφο Αρ.πρωτ.282/12.1.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin