Μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του Ν.4557/2018 (Α΄139), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4734/2020 (Α΄196). (Δελτίο Τύπου 30.12.2020 του Υπ. Οικονομικών)


Δείτε το Δελτίο Τύπου 30.12.2020 του Υπ. Οικονομικών εδώ