Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76). (Απόφαση Aριθμ.Α.1279/17.12.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄5638/21.12.2020)

Δείτε την Απόφαση Aριθμ.Α.1279/17.12.2020 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄5638/21.12.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin