Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Ετήσιου Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ Πελοποννήσου σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 1.2.2021)

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 9 περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016), συντάσσει Ετήσιο Κατάλογο Μελών του ανά κατηγορία κύριας μελέτης, από τον οποίο κληρώνονται οι Εκπρόσωποί του σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον Κατάλογο, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν έως την 1.2.2021.

Διευκρινίζεται ότι όσοι μετέχουν ήδη στον Κατάλογο Εκπροσώπων του ΤΕΕ Πελοποννήσου για το έτος 2020, δεν απαιτείται να υποβάλουν νέα αίτηση.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές στα γραφεία του Τμήματος στην Τρίπολη Ηρώων Πολυτεχνείου 19 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο tee_trip@tee.gr ή με fax στο 2710222127

Επισήμανση : Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3213/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο Πρόεδρος και τα Μέλη των Επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών, μελετών και παροχής υπηρεσιών που υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ, καθώς και ο Πρόεδρος και τα Μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων έργων των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, πρέπει να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin