Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε Μηχανικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. (Άρθρο 66 του Ν.4756/2020)


Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του Ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α΄235/26.11.2020) προβλέπεται η χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους ασφαλισμένους του τ.ΕΤΑΑ, εφόσον έχουν ενταχθεί μεταξύ των μηνών Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020 στους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Αναμένεται η έκδοση της απαιτούμενης ΚΥΑ (παράγραφος 3 του άρθρου 66 του Ν.4756/2020) με την οποία θα καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος, τα εισοδηματικά κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος χορήγησής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προϋποθέσεων χορήγησης και θα εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παραπάνω άρθρου.