Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ στοιχείων δημοσίων συμβάσεων που ανατίθενται κατά παρέκκλιση εθνικών διατάξεων, λόγω της άμεσης ή έμμεσης συνάφειάς τους με την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 και την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.6901/8.12.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)


Δείτε το Έγγραφο Αρ.Πρωτ.6901/8.12.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ