Α) Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4756/2020 που αφορούν κοινωνικοασφαλιστικές και άλλες ρυθμίσεις. Β) Κοινοποίηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. οικ.49250/2712 (ΦΕΚ 5298/τ.Β΄/2.12.2020) ΚΥΑ. (Εγκύκλιος-51 Αρ.Πρωτ.326768/Σ103395/8.12.2020 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)


Δείτε την Εγκύκλιο-51 Αρ.Πρωτ.326768/Σ103395/8.12.2020 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ εδώ