Τροποποίηση-Συμπλήρωση των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β΄3398) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του Ν.4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύουν. (Απόφαση Αριθμ.Α.1265/3.12.2020 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄5346/4.12.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1265/3.12.2020 της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄5346/4.12.2020) εδώ