Από 1.3.2021 η έναρξη ισχύος των εγκεκριμένων 70 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες


Με την Αριθμ.102843/19.11.2020 (ΦΕΚ Β΄5234/26.11.2020) ΥΑ, τροποποιείται η Αριθμ.Δ22/οικ.1989/12.3.2020 (ΦΕΚ Β΄1437/16.4.2020) ΥΑ και ορίζεται η 1.3.2021 ως νέα ημερομηνία έναρξης ισχύος της Αριθμ.Δ22/4193/22.11.2019 (ΦΕΚ Β΄4607/13.12.2019) ΥΑ “Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια έργα και μελέτες”.