Απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από 1.1.2020. (Εγκύκλιος-48 Αριθμ.Πρωτ.261450/16.10.2020 του e-ΕΦΚΑ)


Δείτε την Εγκύκλιο-48 Αριθμ.Πρωτ.261450/16.10.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ