Τροποποίηση της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ” (Β΄3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Aριθμ.39551/Δ1.11831/30.9.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄4261/30.9.2020)


Δείτε την Απόφαση Aριθμ.39551/Δ1.11831/30.9.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄4261/30.9.2020) εδώ

Δείτε τη σχετική ΚΥΑ Αριθμ.οικ.39539/996/30.9.2020 “Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας” (ΦΕΚ Β΄4261/30.9.2020) εδώ