Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του Ν.4685/2020 (Α΄92) και της υπ’ αριθμ. 64663/2956/2020 (Β΄2773) ΥΑ “Καθορισμός διοικητικών πράξεων, τεχνικών προδιαγραφών – διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών”. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/92828/4471/28.9.2020 του ΥΠΕΝ)

Δείτε την Εγκύκλιο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/92828/4471/28.9.2020 του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin