“Ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες ή/και ΚΗΜΔΗΣ” & “Οδηγίες Ορθής Υποβολής Προσφορών”. (Ανακοίνωση 14.9.2020 του ΕΣΗΔΗΣ)

Δείτε τις “Ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες ή/και ΚΗΜΔΗΣ” εδώ

Δείτε τις “Οδηγίες Ορθής Υποβολής Προσφορών” εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin