Οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.


Με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ενημερώνει ότι εκδόθηκε διευκρινιστικό έγγραφο με θέμα: “Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς για τον τρόπο υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.”
Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ