Ενημέρωση για τη Δράση 2.b.2.3. “Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και Συστημάτων Αυτοματισμού”


Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους δύο ενημερωτικά για τη Δράση έντυπα :
Έντυπο 1
– Έντυπο 2