Διακοπή λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ (Προμηθειών & Υπηρεσιών), ΚΗΜΔΗΣ και ιστοτόπου «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» την Παρασκευή 4.9.2020 από 15:00 έως 19:00. (Ανακοίνωση Α.Π.οικ.23742ΕΞ2020/28.8.2020 του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης)


Δείτε την Ανακοίνωση Α.Π.οικ.23742ΕΞ2020/28.8.2020 του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης εδώ