Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας προσδιορισμού των δικαιούχων του ευεργετήματος, των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 47 του Ν.4701/2020 “Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις” (Α΄128). (ΚΥΑ Αριθμ.Α.1191/18.8.2020 – ΦΕΚ Β΄3506/25.8.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Α.1191/18.8.2020 (ΦΕΚ Β΄3506/25.8.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin