Χορήγηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από το κοινωφελές ίδρυμα “Κληροδότημα Λέλας θυγ. Σωτηρίου Μανωλέα” στην Καλαμάτα

Οι αδελφοί Χρήστος και Κωνσταντίνος Δελβιζώνης κατέλειπαν, με δημόσια διαθήκη, τα περιουσιακά τους στοιχεία σε ομώνυμο ίδρυμα το οποίο κατά τη βούλησή τους υπήχθη ως υποτελές στο κληροδότημα Λέλας θυγ, Σωτ. Μανωλέα και διαχειρίζονται από αυτό ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης.
Ο κύριος σκοπός του ιδρύματος Χρήστος και Κωνσταντίνος Δελβιζώνης είναι η χορήγηση μίας υποτροφίας, κατ΄ έτος, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.
Οι όροι απονομής της υποτροφίας, όπως έχουν καθοριστεί από τους διαθέτες, είναι οι ακόλουθοι :
Οι νέοι επιστήμονες θα πρέπει να κατάγονται από Καλαμάτα, δηλαδή ή να έχουν γεννηθεί στην Καλαμάτα ή να έχουν την μόνιμη οικογενειακή τους εγκατάσταση στην Καλαμάτα, τούτου βεβαιωμένου εκ της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. και θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Καλαμάτας, ή ως δεύτερη επιλογή να κατάγονται από το Νομό Μεσσηνίας, δηλαδή ή να έχουν γεννηθεί στη Μεσσηνία ή έχουν την μόνιμη οικογενειακή τους εγκατάσταση στη Μεσσηνία και θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Μεσσηνίας και θα πρέπει να έχουν αποκτήσει πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου. Οι μεταπτυχιακές σπουδές θα γίνονται σε Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα είναι απαραίτητη η επί τόπου φοίτηση και εξυπακούεται, ότι ο υποψήφιος θα διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς γνώσεις της ξένης γλώσσας φοίτησης.
Η υποτροφία θα χορηγείται κατά σειράν προτεραιότητας σε πτυχιούχους Α) των ιατρικών σχολών, Β) των επιστημών υγείας και των επιστημών που στοχεύουν στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, και Γ) άλλων επιστημών.
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται για το έτος 2020 σε ένδεκα χιλιάδες διακόσια πενήντα (11.250,00) ευρώ.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την έντυπη προς τούτο αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα ένδεκα δικαιολογητικά έγγραφα, στην ταχ. δ/νση : οδός Μητροπ. Μελετίου, αριθ. 13 – Καλαμάτα τ.κ. 241 33 – τηλέφ. 27210 23048 από ώρα 09.00 έως 13.00, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, δηλαδή το μεσημέρι (ώρα 12.00) της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στον τύπο την 30.07.2020

Συνημμένα :
1. Προκήρυξη χορήγησης υποτροφίας
2. Έντυπο αίτησης

Απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/ 123669/4743/23-12-2021 «Καθορισμός των στοιχείων των περ. α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης» (Β’ 6548).»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»».

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/ 123669/4743/23-12-2021 «Καθορισμός των στοιχείων των περ. α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης» (Β’ 6548).»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»».

Διαβάστε το άρθρο »