Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του N.4714/2020 (Α΄148) για τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους. (Εγκύκλιος Ε.2132/11.8.2020 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2132/11.8.2020 της ΑΑΔΕ εδώ