Απλουστεύσεις αδειοδοτήσεων (ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας – κτηνιατρικών δραστηριοτήτων – επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς – κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων) και ρυθμίσεις για σταβλικές εγκαταστάσεις. (Άρθρα 1,2,3,4 και 16 του Ν.4711/2020 – ΦΕΚ Α΄145/29.7.2020)


Δείτε τα άρθρα 1,2,3,4 και 16 του Ν.4711/2020 “Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄145/29.7.2020) εδώ