Τροποποίηση της υπ’ αρ.47640/14.5.2020 (Β΄1847) «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού Ν.4399/2016 “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” και “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” του έτους 2020». (ΚΥΑ Αριθμ.82415/3.8.2020 – ΦΕΚ Β΄3219/3.8.2020)


Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.82415/3.8.2020 (ΦΕΚ Β΄3219/3.8.2020) εδώ

Δείτε την τροποποιηθείσα ΚΥΑ Αριθμ.47640/14.5.2020 (ΦΕΚ Β΄1847/14.5.2020) εδώ