Διατάξεις τεχνικού ενδιαφέροντος με το Ν.4710/2020 “Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄142/23.7.2020)

Ο Νόμος 4710/2020 “Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄142 στις 23.7.2020, πέρα από τις γενικότερες διατάξεις που αφορούν στην ηλεκτροκίνηση, περιέχει και πλήθος διατάξεων τεχνικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τα αντικείμενα δραστηριότητας των Μηχανικών, όπως αναφέρονται κατά άρθρο παρακάτω:

Α. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Η/Ο)

Άρθρο 17: Χωροθέτηση σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης Η/Ο από ΟΤΑ
Άρθρο 18: Χωροθέτηση χώρων στάσης / στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ οχημάτων με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο
Άρθρο 19: Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης Η/Ο για ΑμεΑ
Άρθρο 20: Σήμανση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

Β. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Η/Ο)
Άρθρο 21: Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε νέα κτίρια (παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
Άρθρο 22: Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα κτίρια (παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
Άρθρο 23: Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους που στεγάζονται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
Άρθρο 24: Προϋποθέσεις εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε κτίρια (παρ. 7 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
Άρθρο 25: Εξαίρεση από την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4495/2017
Άρθρο 26: Μέτρα πυροπροστασίας – Τροποποίηση του άρθρου 6 του π.δ. 41/2018
Άρθρο 27: Προδιαγραφές ηλεκτρικής εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο – Σύνδεση στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Η/Ο)
Άρθρο 28: Όροι λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων – Τροποποίηση άρθρων 21 και 28 του π.δ. 455/1976
Άρθρο 29: Λειτουργία των συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης
Άρθρο 32: Διαχείριση συσσωρευτών Η/Ο

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45
: Χρηματοδότηση αντικατάστασης θέρμανσης από φυσικό αέριο – Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4304/2014
Άρθρο 46: Όριο Ενεργειακών Κοινοτήτων σε κορεσμένα δίκτυα – Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4546/2018
Άρθρο 47: Συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4414/2016
Άρθρο 48: Επαναφορά ισχύος άδειας παραγωγής Α.Π.Ε. σε κορεσμένο δίκτυο – Τροποποίηση του άρθρου 125 του ν. 4685/2020
Άρθρο 49: Επιβολή κυρώσεων σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές – Τροποποίηση του άρθρου 56 του ν. 4409/2016
Άρθρο 50: Ρυθμίσεις για την κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. της περ. γ΄ του άρθρου 7 του ν. 3468/2006
Άρθρο 51: Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και υποβολής δικαιολογητικών
Άρθρο 52: Παρατάσεις οικοδομικών αδειών
Άρθρο 53: Αγροτικές χρήσεις
Άρθρο 55: Αποκατάσταση ανενεργών λατομείων
Άρθρο 57: Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του άρθρου 7 του ν. 2308/1995
Άρθρο 59: Ανέγερση Ιερών Ναών
Άρθρο 61: Έκδοση βεβαιώσεων απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά ή ηλιοθερμικά εγκαταστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης από 0,5 MW και μικρότερης ή ίσης του 1MW για φ/β σταθμούς ισχύος >0,5 MW, οι οποίες εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4685/2020 (Α΄ 92)

Δείτε τα παραπάνω άρθρα του Ν.4710/2020 (ΦΕΚ Α΄142/23.7.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin