Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.217464/6.7.2020 του ΣΕΠΕ)


Δείτε το Έγγραφο Αρ.Πρωτ.217464/6.7.2020 του ΣΕΠΕ εδώ

Δείτε τα σχετικά του παραπάνω Εγγράφου:
α. την με αρ. πρωτ. οικ. 20716/23.06.2015 εγκύκλιο του ΣΕΠΕ με ΑΔΑ: ΩΣ13465Θ1Ω-ΔΧΘ εδώ
β. την με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ.30590/15.05.2020 εγκύκλιο του Υπ. Υγείας “Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα” εδώ