Παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν εντός του Μαΐου 2020, των προσώπων των διατάξεων του έβδομου εδαφίου του άρθρου 3 του Ν.4690/2020 (Α΄104) και των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν.4690/2020 (Α΄104). (Απόφαση Αριθμ.Α.1126/2.6.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2166/4.6.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1126/2.6.2020 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄2166/4.6.2020) εδώ

Δείτε τις διατάξεις του έβδομου εδαφίου του άρθρου 3 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α΄104/30.5.2020) εδώ