Διευκρινίσεις – Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν.998/1979 (Α΄289) σχετικά με την υποχρέωση αναδάσωσης σε περίπτωση επιτρεπτής επέμβασης σε προστατευόμενες από τη δασική νομοθεσία εκτάσεις, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν.4688/2020 (Α΄101). (Εγκύκλιος Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/52957/2375/3.6.2020 του ΥΠΕΝ)


Δείτε την Εγκύκλιο Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/52957/2375/3.6.2020 του ΥΠΕΝ εδώ