Παράταση της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄75) ως προς την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του Ν.4174/2013. (Κοινή Απόφαση Αριθμ.Α.1122/29.5.2020 του Υφ. Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄2088/31.5.2020)


Δείτε την Κοινή Απόφαση Αριθμ.Α.1122/29.5.2020 του Υφ. Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄2088/31.5.2020) εδώ