Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/EΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ “σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία”» (Ε.Ε. L 345/27.12.2017, L 136/01.06.2018, L 225/06.09.2018, L 30/31.01.2019 και L 164/ 20.06.2019) – Τροποποίηση των π.δ. 399/94 (Α΄221) και π.δ. 307/86 (Α΄135). (Προεδρικό Διάταγμα Αριθμ.26/6.3.2020 – ΦΕΚ Α΄50/6.3.2020)

Δείτε το Προεδρικό Διάταγμα Αριθμ.26/6.3.2020 (ΦΕΚ Α΄50/6.3.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin