Καθορισμός διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181/11.5.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1899/18.5.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181/11.5.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄1899/18.5.2020) εδώ