Καθορισμός οργάνων που ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες, των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., των Επιτροπών των παρ. 3 και 9.α του άρθρου 116 και της Επιτροπής της παρ.10 του άρθρου 117 του Ν.4495/2017. (Απόφαση Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460/11.5.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας)


Στο πρόσφατο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ (Νόμος 4685/2020 – ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020) και συγκεκριμένα στην παράγραφο 12 του άρθρου 99, αποφασίστηκε πως μέχρι την συγκρότηση των ΠΕ.Σ.Α. του άρθρου 12, των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17, των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας του άρθρου 18, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. του άρθρου 22 και των Επιτροπών των παραγράφων 3 και 9 του άρθρου 116 και της παραγράφου 10 του άρθρου 117 του Ν.4495/2017 (Α΄167), με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να καθορίζονται τα όργανα που ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες αυτών.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ανωτέρω Νόμου και με νέα Απόφαση, ο Υφυπουργός ΥΠΕΝ όρισε τα όργανα που θα ασκήσουν μεταβατικά τις αρμοδιότητες των ανωτέρω επιτροπών.

Δείτε το περιεχόμενο της νέας Απόφασης Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460/11.5.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εδώ