Τροποποίηση της 5387/81/5.2.2019 ΚΥΑ “Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας” (Β΄314). (Απόφαση Αριθμ.οικ.16795/307/29.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1791/11.5.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.οικ.16795/307/29.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄1791/11.5.2020) εδώ