Νόμος 4684/2020 “Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄75) και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄86/25.4.2020)

Δείτε το Νόμο 4684/2020 (ΦΕΚ Α΄86/25.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin