Τροποποίηση της 69395/1.7.2019 (Β΄2764) ΥΑ “Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού Ν.4399/2016”. (Απόφαση Αριθμ.35024/2.4.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1198/7.4.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.35024/2.4.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄1198/7.4.2020) εδώ