Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου, δέκατου, εξηκοστού τρίτου και εξηκοστού ένατου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄75) και του άρθρου τριακοστό όγδοο παράγραφος 5 της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68). (Εγκύκλιος Ε.2043/6.4.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2043/6.4.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε τα σχετικά άρθρα της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄75) εδώ

Δείτε το άρθρο τριακοστό όγδοο παράγραφος 5 της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin